NAGAR PALIKA PARISHAD GANJ BASODA

      Parshad     Ganj basoda     9893257202

.               कार्यालय नगर पालिका परिषद, गंज बासौदा, जिला विदिशा (म.प्